Feeds:
Inlägg
Kommentarer
De kommunala köken i Berg kan komma att läggas ut på entreprenad. Socialdemokraterna föreslår nu att en utredning tillsätts för att utreda den möjligheten. Socialdemokraterna vill se det som ett försök att i samverkan med andra aktörer öka servicen i kommunen.
– Det här handlar inte om att minska kommunens kostnader. Vi måste se hur vi tillsammans kan utöka servicen och därmed utveckla vår kommun. Vi har hittills samverkat kring inflyttning och nya bostäder. Nu vill vi gå vidare och ser då köken som en verksamhet som borde kunna lämpa sig att läggas ut på entreprenad eller på intraprenad, alltså att redan anställda tar över verksamheten, säger kommunalrådet Therese Zetterman (S).

Hon är övertygad om att det skulle vara lättare att utveckla köken om de drivs i annan regi.

– Det kan exempelvis vara en lokal restaurang som tar över verksamheten och som då kan utveckla sin verksamhet med matlagningen till skola och äldreboende som en säker intäkt. På så sätt skulle någon som i dag bara har säsongsöppet kunna utöka öppethållandet till helår. Att få ett bra serviceutbud runt om i kommunen skulle också betyda mycket för näringslivet och folk som bor på respektive ort, anser hon.

I dag finns det kommunala tillagningskök på skolorterna i kommunen. På visa ställen finns kök både vid skolan och vid ortens äldreboende.

• Socialdemokraterna i Berg har tidigare varit emot privatisering av kommunal verksamhet. Har ni ändrat er nu?

– Vi tror helt enkelt att det är lättare att utveckla de befintliga verksamheterna och öka serviceutbudet om köken drivs i annans regi än kommunens. Det här kan skapa både nya mötesplatser och nyetablering där det tidigare inte varit möjligt. Det skulle även bli lättare med inköp av lokalt producerade råvaror. Det skulle i sin tur gynna lokala producenter, vilket också skulle ge en positiv utveckling i kommunen och förhoppningsvis öka våra skatteintäkter, svarar Therese Zetterman.

Samtidigt som förslaget nu läggs om en utredning om för- och nackdelar med en entreprenad/intraprenad av kommunens kök, planeras även studiebesök där köken drivs på det föreslagna sättet.

Formellt blir det inom verksamhetsnämnden som förslaget kommer att hanteras, närmast i nämndens utskott, eftersom den nämnden ansvarar för de kommunala köken i dag.

– Vi måste våga pröva nya lösningar. Det här kan även leda till att fler orter kan få egna matställen säger Daniel Arvastsson (S), ordförande i verksamhetsnämnden i Berg.

Målsättningen är att ett beslut om kökens framtid ska kunna tas i kommunfullmäktige i november.

Annonser
Genom en bred politisk dialog ska den framtida äldreomsorgen i Bergs kommun nu formas. Diskussioner över partigränserna inleds i slutet av den här månaden. Målet är att man till halvårsskiftet ska kunna enas kring ett slutförslag.

Upprinnelsen till den här dialogen är de diskussioner som förts om alternativ till en tidigare tänkt nedläggning av äldreboendet Treklövern i Åsarna.

Som ÖP tidigare berättat lyftes nedläggningen av Treklövern ur årets budgetförslag vid kommunfullmäktiges budgetsammanträde i november i fjol. Detta sedan de båda politiska blocken enats om att ta ett gemensamt tag om Treklöverns framtid.

– Vi känner att vi hittat en skälig väg att gå tillsammans, sade kommunalrådet Therese Zetterman (S) då.

Sedan dess har diskussionerna om Treklövern kommit att vidgas till att omfatta all äldreomsorg i kommunen.

– Målet är nu att i samarbete med övriga partier få en tydlig riktning för äldreomsorgen, säger Daniel Arvastsson (S), som nyligen valts till ny ordförande för verksamhetsnämnden i Berg.

Via nämndens vård- och socialutskott har han inbjudit till tre gemensamma sittningar under våren. Den första äger rum 25 april.

– Även om det är angeläget att hitta en bra lösning för Treklövern hoppas jag på en förutsättningslös diskussion om hur vi på bästa sätt ska kunna erbjuda en bra äldreomsorg inom hela kommunen. Vi behöver anpassa oss till nya förutsättningar med en ökad andel äldre som också ställer nya krav på äldreomsorgen. Vi är en liten kommun med begränsade resurser. Då är det extra viktigt att hitta lösningar som alla partier kan ställa sig bakom, säger Daniel Arvastsson.

Förslag om att göra Treklövern till ett modernt trygghetsboende har tidigare lagts av boende i Åsarna. Är det en utveckling du kan tänka dig för just Treklövern?

– Vi har inget konkret förslag än för Treklövern. Ett trygghetsboende kan vara en lösning, men ökad trygghet kan även gälla insatser i det egna hemmet. Därför är det viktigt med en bred diskussion om den framtida äldreomsorgen i Berg, betonar Daniel Arvastsson.

Daniel Arvastsson (S) blir ny ordförande i verksamhetsnämnden i Berg efter Mikael Abramsson (S) som lämnat sina kommunala uppdrag. Arvastsson har hittills varit nämndens 2:e vice ordförande.
I samband med att ny ordförande utsetts blir Torsten Medalen (C) nu verksamhetsnämndens 2:e vice ordförande och Elise Ryder Wikén (M) 3:e vice ordförande.
Kommunfullmäktige har även godkänt en ny fördelning av arvoden inom verksamhetsnämndens ansvarsområde.
Tidigare hade verksamhetsnämndens ordförande en tjänstgöringsgrad motsvarande 70 procent. Ordförande i vård- och socialutskottet samt barn- och utbildningsutskottet hade vardera 30 procent.
Nu blir fördelningen 20 procent till nämndens ordförande och 50 procent vardera till utskottens ordförande.
Sammantaget innebär nyordningen en minskning av tjänstgöringsgrad med 10 procent.
Till ledamot i kommunfullmäktiges valberedning och till dess ordförande efter Mikael Abramsson har kommunfullmäktige utsett Kent Rosenqvist (S).
Vid tisdagens fullmäktigemöte i Berg avtackades även kommunrevisionens ordförande Hans Strömberg (M) som flyttar från kommunen.
Han efterträds nu av Gunnel Hennebo (M) som även blir hans ersättare i andra revisorsuppdrag i Berg.

IMG_1713Efter 14 år som kommunpolitiker i Berg har Mikael Abramsson (S) beslutat sig för att kliva av sina uppdrag från och med 1 december i år.
Det meddelar Bergs kommun i ett pressmeddelande på fredagen.
– Det är tråkigt att Mikael väljer att sluta, men samtidigt vet jag att hans engagemang för samhällsfrågor kommer att göra fortsatt nytta på andra ställen, säger kommunstyrelsens ordförande Therese K Zetterman i pressmeddelandet.
Sedan han gav sig in i politiken 2001, så har Mikael Abramsson haft många olika roller inom kommunen, som ledamot, både i kommunfullmäktige och flera av dess nämnder och styrelser. Sedan årsskiftet har han även varit ordförande för verksamhetsnämnden, där man nu har påbörjat rekryteringen av hans ersättare.

Fram tills en sådan är utsedd kliver Sonja Wredendal (MP) och Daniel Arvastsson (S) in i rollen som tillfälliga ordföranden för verksamhetsnämnden.

Mikael Abramsson kommer att fortsätta sina politiska uppdrag inom Regionen, där han för närvarande är ledamot i fullmäktige och ersättare i Regionstyrelsen.

 På bilden Karin Paulsson kassör, Mikael Abramsson sekreterare och  Kent Rosenqvist ordförande.

2015/01/img_2054-0.jpg
Helgen som var träffades Miljöpartiet och Socialdemokraterna i Berg. Det blev riktigt bra dagar med fokus på Bergs kommuns framtid.
Vi har nu januari och arbetet med den nya majoriteten har kommit igång, nya ledamöter på plats och vi verkligen fram emot att jobba!

/home/wpcom/public_html/wp-content/blogs.dir/fb5/13523036/files/2014/12/img_1951.jpg
Kommunfullmäktige har röstat fram ledamöter i styrelser och nämnder i Bergs kommun.
Som 2 vice ordförande i Verksamhetsnämnden tillika ordförande i Vård och Socialutskottet valdes UllaBritt Lindblad och fortsätter så sitt uppdrag ett år.